WYBRANE REALIZACJE

Rudy Raciborskie

  Prace w rezerwacie Łężczok

W okresie od czerwca do grudnia 2012 roku wykonaliśmy zamówienie publiczne Nadleśnictwa Rud Raciborskich z zakresu budowy i przebudowy zbiorników wodnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą hydrotechniczną. W zakres prac wchodziły między innymi:

 • remont zbiornika o powierzchni lustra wody 111 ha i pojemności 1,3 mln m3
 • budowa mnicha dwururowego o długości 18 m
 • wykonanie narzutów kamiennych w ilości 2500 m2 na grobli o dł. 2,8 km
 • przebudowa czaszy zbiornika wraz z groblami i umocnieniami
 • czasza zbiornika odpowiada budowli piętrzącej do IV klasy ważności i kubaturze 82 000 m3
 • kompleksowe umocnienie grobli stawów rezerwatu
 • częściowe odmulanie oraz budowa wysp do poprawy warunków gniazdowania ptaków
 • budowa wieży widokowej wraz z kilkudziesięciometrowym pomostem, dostępnym również dla osób niepełnosprawnych - nad lustrem stawu Salm Duży

111 ha powierzchni zbirnika

2500 m2 narzutów kamiennych

1300000 m3 pojemności zbirnika


Lasy Państwowe

Prace budowlane w ramach projektów wykonywanych na zlecenie Lasów Państwowych

Od ponad 7 lat realizujemy zadania na rzecz Nadleśnictw, przez co uzyskaliśmy bogate doświadczenie w zakresie retencji górskiej, modernizacji jak i budowy dróg leśnych, budowy przepustów. W tym okresie było realizowanych wiele zamówień, takich jak:

 • Roboty budowlane realizowane na szlakach zrywkowych i drogach leśnych w ramach projektu retencji górskiej w Nadleśnictwie Gorlice w 2010 roku
 • Remont szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Gorlice w latach 2011-2012
 • Remonty dróg leśnych oraz prace budowlane w ramach projektu Małej Retencji Górskiej w Nadleśnictwie Gorlice w 2013 roku
 • Roboty budowlane wykonywane w 2014 roku związane z realizacją budowy urządzeń małej architektury i urządzeń ścieżki zdrowia na parkingu leśnym Nadleśnictwa Hajnówka w ramach programu Aktywne Udostępnianie Lasu

W zakres prowadzonych prac wchodziły między innymi:

 • remonty istniejących oraz budowa nowych dróg leśnych (nawierzchnia żwirowa oraz tłuczniowa)
 • remonty istniejących oraz budowa nowych przepustów
 • prace ziemne na szlakach, profilowanie, wałowanie, utwardzanie nawierzchni szlaków żwirem
 • wykonywanie drewnianych wodo spustów
 • wykonywanie przepustów z rur karbowanych z zabezpieczeniem wlotów i wylotów kaszycami drewnianymi oraz brukowanie wlotów i wylotów kamieniem łamanym
 • wykonywanie kaszyc drewniano - kamiennych
 • wykonywanie zbiorników wodnych
 • wykonywanie przepustów z blachy falistej typu tubosider
 • zbiorniki wodne o charakterze kałuż ekologicznych

Do każdej z inwestycji podchodziliśmy z dużym zaangażowaniem. Posiadane przez nas zaplecze sprzętowe gwarantowało iż każda z realizowanych prac była wykonana terminowo oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Prace melioracyjne

Prace realizowane na wałach wiślanych polegające w głównej mierze na usuwaniu szkód powodziowych.

Z powodzeniem wystartowaliśmy w kilku przetargach ogłoszonych przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wykonane naprawy prawego wału Wisły prowadzone były w miejscowościach: Ujście Jezuickie, Biskupice, Strojców, Mędrzechów, Kupienin, Bolesław, Borusowa, Kanna.

Zakres zamówienia obejmował roboty budowlane wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie usuwania szkód powodziowych na prawym wale rzeki Wisła, a w szczególności:

 • wykonanie ekspertyzy oraz wykonanie prac przygotowawczych
 • wykonanie I etapu dokumentacji projektowej: geodezja, geologia, badania terenowe
 • utwardzenie przejazdów wałowych
 • wykonanie podwyższenia i poszerzenia ławy przywałowej
 • wykonanie II etapu dokumentacji projektowej: ekspertyza, przyjęcie koncepcji projektowej, wykonanie projektu technicznego
 • usuwanie szkód powodziowych: likwidacja przesiąków pod stopą wału, uszczelnienie korpusu wału, odtworzenie przekroju poprzecznego korpusu wału

Realizowaliśmy również zadanie polegające na bieżącej konserwacji potoku Hubenickiego w powiatach tarnowskim oraz dąbrowskim. Roboty wchodzące w skład zrealizowanego projektu to między innymi wykoszenie ze skarp porostów, wygrabienie oraz ich przerzut ze skarp na górną krawędź potoku. Udrożnienie koryta potoku, naprawa skarp poprzez wbudowanie urobku w miejscach uszkodzeń wraz z wyrównaniem i ubiciem. Wycięcie i rozdrobnienie rębakami krzaków rosnących na skarpach potoku oraz ścięcie drzew o średnicy od 10-75cm. Innym zadaniem realizowanym na rzecz RZGW było udrożnienie i remont zabudowy regulacyjnej koryta potoku Łubianka w miejscowości Nowy Sącz. W ramach zadania wykonaliśmy udrożnienie koryta potoku wraz z usunięciem namułu ze skarp. Wykonaliśmy narzut kamienny, podbicie murków betonowych istniejącej opaski jak również uzupełniliśmy zabezpieczenia z płyt ażurowych "duża krata". Wszystkie prace zostały prawidłowo ukończone w wyznaczonym terminie.

Prace rozbiórkowe

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Od ponad 8 lat współpracujemy z PGNiG w zakresie prac rozbiórkowych i likwidacyjnych obiektów kopalń oraz budynków wraz z ich wewnętrzną infrastrukturą techniczną, jak również likwidacją dołów urobkowych charakteryzujących się dużym zanieczyszczeniem gleby w substancje ropopochodne. We wszystkich realizowanych zleceniach bazowaliśmy na doświadczeniu naszych operatorów przy użyciu własnego sprzętu budowlanego. Przez ten okres zdobyliśmy doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac w warunkach zakładu górniczego oraz wysokie kwalifikacje które pozwolą nam w przyszłości na bezpieczne i dokładne realizowanie powierzonych zadań.

Prace ziemne

Roboty budowlane, roboty drogowe.

Dużą część naszej działalności stanowią szeroko rozumiane prace ziemne. Jako firma posiadająca szeroki park maszynowy jesteśmy w stanie zapewnić szybką realizację powierzonych prac. Na przestrzeni lat realizowaliśmy prace ziemne związane z budową dróg oraz autostrad, budową oczyszczalni ścieków czy też innych inwestycji gdzie niezbędny jest ciężki sprzęt budowlany. Wielokrotnie wykonywaliśmy prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę, które obejmowały swym zakresem wydobywanie urobku, jego przemieszczaniu oraz wyrównywaniu i zagęszczaniu powierzchni. Przy tego typu pracach w swoim zapleczu posiadamy również spychacze wyposażone w system sterowania TRIMBLE.